1. Úvodní stránka
 2. Aktuality
 3. Informace k zápisu 2020

Informace k zápisu 2020

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace,

Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

 

Místo pro podání žádosti

Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uvedené adrese:

MŠ Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 566 523 362 – kontaktní osoba Mgr. Lucie Komínková

 

Termín a doba pro podání žádosti

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií se zákonný zástupce dostaví k zápisu do mateřské školy bez dítěte buď ve dnech 4.5. – 7.5. 2020 (pondělí až čtvrtek) nebo ve dnech 11.5. – 15.5. 2020 (pondělí až pátek) vždy v době od 12.00 hodin do 16.00 hodin. Termín a dobu podání žádosti si zákonný zástupce předem telefonicky dohodne se zástupkyní ředitelky konkrétního pracoviště, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí.

V úterý 28. dubna a ve středu 29. dubna 2020 v době od 14.00 hodin do 16.30 hodin si mohou zákonní zástupci po telefonické dohodě (datum a čas) vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení k očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení na webových stránkách www.skolkavm.cz v sekci dokumenty – přihlášky a žádosti.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit přihlášku i těmito způsoby:

 •        do datové schránky školy (ID datové schránky je i83k3sw)
 •        e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
 •        poštou

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1.      Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31.8. 2018).
 2.      Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží kopii očkovacího kalendáře a čestné prohlášení k očkování.
 3.      Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 4.      O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).
 5.      K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené do 31.8. 2015 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
 6.      K celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona).
 7.      K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
 8.      Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

Organizace zápisu

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz k doložení místa trvalého pobytu. Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.skolkavm.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

Kritéria

Kritéria jsou shodná a platná pro všechna odloučená pracoviště Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí:

MŠ Sokolovská, MŠ Sportovní, MŠ Čechova, MŠ Nad Plovárnou, MŠ Mírová/Oslavická.

 

Doplňující informace

Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nejstarších po nejmladší a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení. Starší dítě má přednost.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Požárová

Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840

E- mail: reditelkams@skolkavm

Web:  www.skolkavm.cz

Ve Velkém Meziříčí 1. 4. 2020                                     Mgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školy

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru