Školní vzdělávací plán

Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy

Koncepce školy:

Motto: "Zdravě a s radostí"

Pro tvorbu našeho Školního vzdělávacího programu nám sloužil celostátně vydaný dokument "Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání". V souladu s tímto dokumentem pro konkrétní rozpracování byl využit program podpory zdraví, který je pro předškolní vzdělávání zpracován pod názvem "Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole".

Protože je nám filozofie podpory zdraví velice blízká a chápeme, že zdraví není jen o tom, zda nejsme nemocni, ale souvisí s pocitem životní pohody a harmonie mezi lidmi. Zdraví je pro každého z nás hodnotou hodnot a je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivců i celé společnosti. Protože své zdraví ovlivňují lidé svým chováním, rozhodli jsme se podporovat zdraví vlastní, zdraví dětí a jejich rodinných příslušníků - osvojením si návyků, dovedností a chováním podporující zdravý životní styl. Je to proces, který přijímá společnost postupně a mateřská škola je to pravé místo, kde mohou děti dostat základy pro jejich celý život. Filozofie podpory zdraví prolíná do prostředí školy, rodiny, města a práce. Již několik let se zapojujeme do grantů Města Velkého Meziříčí a zpracováváme a plníme projekty k podpoře zdraví, zdravého životního stylu, sociálně patologických jevů a zapojujeme se do sportovních akcí, které pořádá organizace mateřská škola, ale také město a sportovci našeho regionu.

Cílem našeho programu "Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem podporujícím zdraví. Naplnění společného cíle spočívá v tom, že je tento program komunitní a to znamená, že působí nejen na děti, zaměstnance, rodiče i ostatní okolí, kteří se rádi přidají ke spolupráci a budou si navzájem partnery.

Abychom zajistili vzdělávací záměry a cíle, budeme především používat takové metody a formy, které budou dětem blízké, pro ně přirozené a budou založeny na jejich vlastní aktivitě a iniciativě. Základem je prožitkové učení, hravé formy realizace záměrů a denní řád, který bude pro děti samozřejmostí. Nadále se budeme zapojovat do grantových a projektových činností.

V mateřské škole považujeme celkové zdraví jednotlivce (dětí a zaměstnanců) za výslednici vzájemných vztahů (interakcí) jejich zdraví tělesného, duševního, sociálního i duchovního. Snahou přístupu ke zdraví je jednak pojetí holistické (celistvé) a současně i přístup interakční (dynamický). Představa holistického pojetí, že zdraví vychází z celistvé struktury lidské bytosti - organismu, psychiky a osobnosti a jejího prostředí, ve kterém se dítě nachází. Interakčním přístupem je doplněna o mechanismus, v němž složky zdraví (a nemoci) mají svou dynamiku a vzájemně na sebe působí. Interakci mezi jedincem a prostředím můžeme rozdělit na oblast biologickou, psychickou, interpersonální, sociálně - kulturní a environmentální.

Integrující principy programu podpory zdraví:

Naše mateřská škola se řídí dvěma základními principy, které se vzájemně prolínají a doplňují.

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa - je to nejdůležitější postoj, který zahrnuje úctu k člověku, lidským společenstvím a přírodě na naší planetě.

Rozvíjení komunikace a spolupráce - je to proces osvojování si dovedností, kde škola podporující zdraví dokáže uspokojit potřeby jedince a současně ho efektivněji vzdělávat.

Oblasti vzdělávání v podpoře zdraví v MŠ

Obsah vzdělávání v podpoře zdraví v mateřské škole si můžeme rozdělit do pěti oblastí a jejich podoblastí. Toto členění pomáhá volit a komponovat dílčí cíle vzdělávání a spolu s dětmi plánovat náplň činností.

I. Oblast biologická

I.1 Lidské tělo a aktivní pohyb

I.2 Sebeobsluha

I.3 Správná výživa

I.4 Bezpečnost a ochrana zdraví

II. Oblast psychologická

II. 1 Poznávání

II.2 Prožívání

II.3 Sebepojetí

III. Oblast interpersonální

III.1 Respekt a tolerance

III.2 Komunikace

III.3 Spolupráce

IV. Oblast sociálně-kulturní

IV.1 Rodina a domov

IV.2 Škola mateřská a základní

IV.3 Obec a země

V. Oblast environmentální

V.1 Souvislosti

V.2 Vývoj a změna

V.3 Rozmanitost

V.4 Ovlivňování člověkem

Dílčí cíle vzdělávání v oblastech podpory zdraví

Záměrem pedagogické činnosti učitelky jsou dílčí cíle vzdělávání dítěte předškolního věku v oblastech podpory zdraví. Vyjadřují, kterým postojům, dovednostem a poznatkům bude učitelka věnovat pozornost, které úkoly si vytyčí, aby jejich realizací dítě dospívalo ke kompetencím odpovídajícím jeho věku. Dílčí cíle jsme si vytvořili pro každou z pěti oblastí, které obsahují tři až čtyři podoblasti. Učitelky si jsou vědomy toho, že jednotlivé děti nestojí na počátku vzdělávání na jednotné startovní čáře a nachází se na jiném stupni naplňování klíčových kompetencí. Každé dítě má právo na individuální přístup tj. dítě nadané, dítě se speciálními potřebami tělesnými nebo duševními, dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i dítě průměrné.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru